top of page
AVG

Privacyverklaring

KarmaFit verwerkt gegevens van haar cliënten en contacten. Hier kunnen persoonsgegevens onderdeel van uitmaken. Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerd of identificeerbare natuurlijke persoon dan wel bedrijfsgegevens met persoonsgegevens, bijvoorbeeld een naam of (e-mail)adres. Deze persoonsgegevens worden door KarmaFit behandeld met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, waarbij de eisen die voortvloeien uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in acht worden genomen. In deze privacyverklaring wordt kort uiteengezet voor welke doeleinden persoonsgegevens verwerkt worden en wat de rechten van betrokkenen zijn.

Doeleinden van verwerking

De verwerking van (zakelijke en/of persoons)gegevens geschiedt in het kader van de gebruikelijke activiteiten van KarmaFit. Voorbeelden hiervan zijn het voeren van de (klanten)administratie, het innen van gelden, het inwinnen en verzenden van informatie aan of van  klanten en/of derden / betrokkenen, het bekend maken van informatie en activiteiten van KarmaFit op de eigen website, het behandelen van geschillen en andere activiteiten van intern beheer, de behandeling van klachten, het actueel houden van dossiers en eventuele andere activiteiten. Daarnaast kunnen (sommige) (persoons)gegevens door KarmaFit verwerkt worden op basis van een wettelijke verplichting.

Persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij daarvoor toestemming is verkregen, doorgifte noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk is op basis van een wettelijke verplichting.

Tot slot kan KarmaFit de naam en het e-mailadres van betrokkenen verwerken indien men contact opneemt, o.a., maar niet uitsluitend, per telefoon, per e-mail, persoonlijk en/of middels het contactformulier op de website.

Bewaren van gegevens

KarmaFit bewaart persoonsgegevens voor zolang dat noodzakelijk is om het doel van verwerking te bereiken. Indien de overeenkomst beëindigd wordt, worden de persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na beëindigen verwijderd.

Nieuwsbrief

KarmaFit verstuurt regelmatig (digitale) nieuwsbrieven aan de personen wiens gegevens zij verwerkt. Hierin is altijd een mogelijkheid tot afmelding opgenomen. Daarnaast kan een verzoek tot uitschrijving ook gericht worden aan karmafitccc@gmail.com

Rechten van betrokkenen

Betrokkenen kunnen een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die KarmaFit over hen verwerkt. Als na inzage blijkt dat de betreffende gegevens onjuist of onvolledig zijn, of niet rechtmatig verwerkt worden, kunnen betrokkenen een verzoek doen tot wijziging, afscherming of verwijdering van deze gegevens. Verzoeken kunnen gericht worden tot karmafitccc@gmail.comof per post aan KarmaFit , Steiger 77 unit 22 Almere. Inkomende verzoeken worden zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, in behandeling genomen en beantwoord.

Deze privacyverklaring statement kan zonder voorafgaande berichtgeving gewijzigd worden.

BEVELIGINGSMAATREGELEN KARMAFIT

KarmaFit heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

        

         -  Geïmplementeerd wachtwoordbeleid;

         -  2Factor Authenticatie geïmplementeerd;

         -  Subverwerkersovereenkomst met leverancier(s);

         -  Geïmplementeerde oplossing voor versleuteld versturen en laten aanleveren van

            bestanden/documenten;

         -  Geïmplementeerde Antivirus oplossing;

         -  Geïmplementeerde mailbeveiligingsoplossing;

         -  Centrale beveiligde werkplek en locatie van bestanden;

         -  Geheimhoudingsverklaring

         -  Indringeralarm.

bottom of page